REVIEWS

Nutida Musik, Sweden (August 2001)

Flute Talk, USA (July 2001)

Pan, the Journal of the British Flute Society (June 2001)

Böcker & AV-media, Sweden (April 2001)

Sonoloco reviews, Sweden (March 2001)

Tritonus, Sweden (February 2001)

Svenska Dagbladet, Sweden (January 2001)

Västmanlands Läns Tidning, Sweden (January 2001)

 

"--- There is something in the musicianship of Mats Möller that carry us beyond what we expect flute music to be.---

--- A virtuos cavalcade? No, something more. The silence of the heart exists between tones without shadows. A pursuit about the essence of music, subtle, ironic, and at the same time unmasked.

--- Mats Möller tears the shadow of the muscial silence to pieces, leaving behind him an existensial longing. The classical and less classical material is through Mats Möller's interpretation transformed into an artistry which bar after bar becomes more and more lyrical. The disc is an inspiring music journey in the beautiful and genuine sounds from the flute, an arcaic instrument, obtaining new life in the service of modern music."

Guido Zeccola in Nutida Musik (Magazine for Contemporary Musik), Sweden (October 2001)

 

"--- Det finns någonting i Mats Möllers musicerande som för oss bortom alla förväntningar om musik för flöjt. ---

--- En virtuos kavalkad? Nej, någonting mer. Hjärtats tystnad befinner sig bredvid toner utan skugga. Ett sökande efter musikens essens, subtil, ironisk, och samtidigt demaskerad.

Mats Möller sliter sönder musiktystnadens skugga med
en kvarlämnad existentiell längtan. Det klassiska och mindre klassiska akustiska materialet förvandlas genom Möllers tolkningar till ett konstnärskap som takt efter takt blir alltmer lyriskt. Skivan är en inspirerande musikresa i flöjtens vackra och genuina klanger, ett arkaiskt instrument som Mats Möller ger nytt liv i den moderna musikens tjänst."

Guido Zeccola i Nutida Musik (Oktober 2001)


"Swedish flutist Mats Moller covers a rich repertoire of solo flute music in this collection of two C.D.s of 20th-century flute literature. Although the interpretation of the Sequenza I by Berio lacks a hard edge, the other works are stylistically clear and precise. Cassandra's Dream Song by Ferneyhough is particularly effective.

This is an excellent source of great performances as well as new works for flutists to add to their repertoire. The second disc in this collection contains pieces that may not be known to most flutists but are definitely worth listening to."

Flute Talk, USA (July 2001)

 

"Den svenske flöjtisten Mats Möller presenterar en stor repertoar för flöjt solo på två cd-skivor med 1900-talsmusik. Även om framförandet av Berios Sequenza I är något otydlig, är de övriga verken stilrena och exakt utförda. Särskilt verkningsfull är Cassandra's Dream Song av Ferneyhough.

Produktionen är en samling utomordentliga framföranden och samtidigt en källa av nya verk som flöjtister kan lägga till sin repertoar. CD nr 2 innehåller verk som förmodligen är okända för de flesta flöjtister, men definitivt är värda att lyssna till.

Flute Talk, USA (juli 2001)


"--- He is an extremely technically assured player and possesses the sort of precisely centred sound and wide dynamic range essential for a collection of pieces such as this.---

...there is a real feeling of musical imagination and exploration throughout rather than 'how on earth did he do that?' response so often provoked by contemporary music recordings.---

---The recording quality is excellent, with a real sense of presence...

---Even if you are not into contemporary music in a big way these discs are worth getting for the terrific performance of the Jolivet Cinq Incantations."

Kenneth Bell in Pan, the Journal of the British Flute Society

 

"--- Han är en flöjtist med stor teknisk säkerhet och har den fokuserade klang och stora dynamik som krävs för en samling verk som dessa.---

...det finns en verklig känsla av musikalisk föreställning och utforskande, i stället för den 'hur i all världen gjorde han detta?'-reaktion som ofta blir följden av att lyssna till inspelningar med ny musik.---

--- Kvaliten på inspelningen är lysande, med en äkta upplevelse av närvaro...

--- Även du som inte är en stor älskare av nutida musik, bör skaffa skivorna för det fantastiska framförandet av Jolivets Cinq Incantations."

Kenneth Bell i det Brittiska flöjtsällskapets tidning Pan (juni 2001)

"--- This is indeed a wonderful anthology of flute music from the 20th century. On these cds you will find all important works for the flute alone! ---

Most pleasant is the focuse on the Swedish production for flute solo, here you find the most important sonatas by Bäck and Rosenberg, along with shorter works by Morthenson, Welin, Eliasson, Karkoff and others. The newest work is Csaba Deáks Fuvola, written in 2000. Mats Möller performs all this music in a brilliant way."

Stig Jacobsson in Böcker & AV-media

 

"--- Det här är verkligen en fantastisk antologi över 1900-talets flöjtmusik. Här finns alla betydande verk för ensam flöjt! ---

Särskilt glädjande är det att så mycket intresse ägnats den svenska produktionen för soloflöjt, för här hittar man de viktiga sonaterna av Bäck och Rosenberg vid sidan av kortare stycken av Morthenson, Welin, Eliasson, Karkoff och många andra. Det färskaste inslaget är Csaba Deáks Fuvola, skrivet år 2000. Mats Möller spelar all denna musik på ett strålande sätt."

Stig Jacobsson i Böcker & AV-media (april 2001)

"Only once in a good while a CD release comes along that feels really important, one way or another. Years may pass in between. This is such an important issue, no doubt. ---

The musician, Mr. Möller, is a virtuoso on his flute, and the technical quality of the recordings is splendid. ---

Möller shapes an artistry that leaves nothing further to wish for, in a wonderful mastering of the smallest nuances within the sounds, and in the over-arching splendour of melody lines and tonal successions.---

When Mats Möller plays these pieces it feels like the flute is held to your own lips; as if the stream of air gushes out of your own mouth, from your own breath, from your own lungs. There is so much identification - physical identification - here, which I believe even the ignorant and preoccupied listener will sense subconsciously. ---"

Ingvar Nordin, Sonoloco reviews

 

"Bara mycket sällan släpps en cd som känns helt angelägen, på ett eller annat sätt. Det kan gå år mellan sådana utgåvor, men det här är utan tvekan en. ---

Musikern, herr Möller, är en virtuos på sin flöjt, och den tekniska kvalitén på inspelningen är lysande. ---

Möllers artisteri lämnar ingenting övrigt att önska, eftersom han på ett mästerligt sätt behärskar såväl de minsta nyanser som förmågan att spänna bågar av ljuva melodier och harmoniska förlopp. ---

När Mats Möller spelar de här verken känns det som om flöjten vilar på våra egna läppar; som om luftströmmen flödar ut ur vår egen mun, av våra egna andetag, från våra egna lungor. Det finns så mycket av identifikation - rent fysisk identifikation - här, vilket säkert även den förströdde eller upptagne lyssnaren omedvetet kommer att uppleva. ---"

Ingvar Nordin i Sonoloco reviews (mars 2001)

"...They are like pearls on a string, constituting a sisyphean task and in addition an extensive booklet including personal reflections on the composers and their pieces.

CD1 does well but CD2 does it perhaps even more excellently. On nr 1, Scelsi's Pwyll (1954) aroused my curiosity (why wasn't I familiar with that one previously), and I was captivated by Ferneyhough's Cassandra's Dream Song (1970) and Takemitu's Voice (1971). Varèse, Berio and Jolivet, rightly already occupy their seats on the parnassus. Bäck's Sonata from 1949 is like an Arabic piece of mosaic reaching all corners - a mosaic with which Mats Möller is closely related."

The Net Magazine Tritonus

 

"...Det är rader av pärlor, ett sisyfosarbete, 2 timmars musik och dessutom ett generöst texthäfte med bl a personliga reflektioner omkring kompositörerna och deras stycken.

CD1 är bra men CD2 är nog ännu bättre. På ettan blev jag nyfiken på Scelsis Pwyll (1954) (varför kände jag inte till den?), fångad av Ferneyhoughs Cassandra's Dream Song (1970) och Takemitsus Voice (1971). Varèse, Berio och Jolivet har redan sina stolar parkerade på parnassen, med rätta. Bäcks solosonat från 1949 är likt en arabisk mosaik som når ut i alla hörn (en mosaik som Mats Möller f ö är väldigt god vän med."

Nätmagasinet Tritonus (feb 2001)

"...consisting of 21 pieces of works this makes a solid production performed in an impressive manner. Even a listener with doubts will find works which cath his attention, as Pwyll by Scelsi and the delicious Cassandra's Dream Song by Ferneyhough.

Among the Swedish works there's the Disegno by Anders Eliasson, drawn with fugitive Giacometti movements, and the last work of the exposure, the dreamlike Fuvola by Csaba Deák."

Svenska Dagbladet (Stockholm)

 

"...Det är alltså en mastig kaka Möller levererar med de 21 verken, om än imponerande utförd. Den tveksamme blir också emotsagd på några punkter. Pwyll av Scelsi med sin österländska sensualism är ett av utropstecknen, liksom den läckra Cassandra's Dream Song av Ferneyhough.

Bland de svenska verken bör nämnas Anders Eliassons Disegno som tecknas med ilande Giacometti-rörelse och exposéns avslutning, den drömska Fuvola av Csaba Deák."

Svenska Dagbladet (jan 2001)

"...Mats Möller has made a magnificent documentation of the modern music for flute. ---

Mats Möller, who exposes himself as a tremendous interpreter of modern flute music. He controls the rapid and technically demanding changes between expressions, the challenging variation of emotions, changes between short timbre fluctuations and long themes.

Now they are documented down to posterity, many of the most important works written for flute solo during the 20th century."

Västmanlands Läns Tidning (Västerås)

 

"...Mats Möller har gjort en storartad dokumentation över den moderna flöjtmusiken. ---

...Mats Möller, som avslöjar sig som en oerhört skicklig uttolkare av modern flöjtmusik. Han behärskar alla snabba, tekniskt krävande byten mellan uttryck, alla utmanande skiften mellan känslostämningar, alla uppfordrande växlingar mellan korta klangspel och utdragna teman. ---

Och nu finns de för eftervärlden, många av de viktigaste verk som skrevs för soloflöjt under 1900-talet."

Västmanlands Läns Tidning (jan 2000)

 Home